cấu kiện nhà lưới

Cung cấp cấu kiện, vật tư nhà lưới

Cung cấp các cấu kiện nhà lưới như cột, máng xối, thanh giằng, nẹp nhà lưới .v.v. trong xây dựng nhà lưới phục vụ phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao